Home > 板橋館 > 營業項目 > 工商宴會尾牙妝髮

營業項目

工商宴會尾牙妝髮

 

一般宴會/尾牙妝髮服務

 

 

[一般商業宴會妝] 1600 元 起

 

[伴娘/親友 整體造型] 1600 元 起

 

[男士妝髮]  1000 元 起

 

[花童妝髮]  600 元

 

[特殊妝]  2500 元 起

 

[試妝費]   1500 元

 

 

 

 

 

[板橋館] 預約專線 02-29642298
 

[宜蘭館] 預約專線 03-932-5319
 

[彰化館] 預約專線 0980-239-976

 

[花東聯絡處] 預約專線 0919-510-145